เมนู

การประเมินราคา อสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน ห้องชุด โรงเรือน

อสังหาริมทรัพย์

การประเมินราคา ขายบ้าน ขายที่ดิน ห้องชุด

สวัสดีครับ ในวันนี้ “บ้านไอเดีย” นำบทความดีๆ เกี่ยวกับเรื่องการประเมินราคา ทรัพสินทางด้าน อสังหาิริมทรัพย์มาฝาก โดยอ้างอิงข้อมูลจาก “หนังสือพิมพ์ข่าวสด” ทางเว็บเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าว อาจเกิดประโยชน์ จึงนำมาแชร์ต่อ เผื่อใครที่กำลังคิดจะ ขายบ้าน ขายที่ดิน ควรจะอ่านบทความเหล่านี้ก่อนนะครับ จะได้ดำเนินการได้อย่าง ถูกต้อง

 

ประเมินราคาบ้าน ที่ดิน

 
กรมที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามที่กฎ หมายกำหนด ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และ ห้องชุด โดยมีสำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สินเป็นผู้ปฏิบัติงานดังนี้

1.จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ซึ่งขณะนี้ใช้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต เทศบาลเมืองหลัก 5 เทศบาล คือ สมุทรปราการ นนทบุรี ภูเก็ต นครราชสีมา เชียงใหม่ และพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และสุขาภิบาลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ

2.จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างทุกจังหวัด ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้ 46 แบบ

3.จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

4.เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กรุงเทพ มหานคร และคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งมี หน้าที่ต่างๆ เช่น จัดประชุม รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา ตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการดังกล่าว

ส่วนการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก (Block) ซึ่งใช้อยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สำนักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีสำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สินเป็นผู้ให้คำแนะนำและอบรมวิธีการจัดทำบัญชีดังกล่าวแก่สำนักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ เพื่อให้การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นมาตร ฐานเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบกลั่น กรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ต่อไป

หลักฐาน การขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

1.บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โดยปกติประชาชนทั่วไปสามารถขอดูหรือขอทราบราคาประเมินทุนทรัพย์ได้ที่สำนัก งานที่ดินท้องที่ แต่หากต้องการคัดสำเนาบัญชี หรือรูปแผนที่ประกอบ บัญชี หรือขอให้ออกหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแปลงใด ผู้ขอจะต้องเป็นเจ้าของที่ดิน หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินแปลงนั้นเท่านั้น โดยผู้ขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ ขอคัดหรือขอรับรองราคาประเมินตามระเบียบ

อย่างไรก็ตาม การที่ประชาชนซึ่งมีความประสงค์เพียงเพื่อขอดูหรือขอทราบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โดยไม่ขอคัดสำเนาหรือขอให้ออกหนังสือรับรอง อาจขอดูได้ที่สำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน (อาคารตลิ่งชัน) ซึ่งมีบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินทั่วประเทศไว้บริการ

แต่การบริการดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับที่ดินซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้ราคาประเมินที่ดินแบบรายบล็อก เพราะหาก ผู้ขอไม่ทราบตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่แน่นอนว่าอยู่ในบล็อกใดและหน่วยใด ก็จะไม่สามารถระบุได้ว่าที่ดินแปลงนั้นมีราคาประเมินทุนทรัพย์เท่าใด จึงจำเป็นจะต้องรู้ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้นๆ เป็นอย่างดีด้วย จึงจะสามารถทราบราคาที่ดินที่ถูกต้องได้

2.หลักฐานประกอบคำขอ

2.1 โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3ก., ฯลฯ หรือสำเนาในกรณีไม่สามารถนำมาได้

2.2 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนา ในกรณีมอบอำนาจจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมสำเนาของผู้มอบอำนาจมาด้วย

2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ ในกรณีมอบอำนาจต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

2.4 หลักฐานของนิติบุคคล หรือ หนังสือมอบอำนาจ

3.ยื่นคำขอกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนัก งานที่ดินจังหวัดสาขา สำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

4.ค่าใช้จ่ายในการรับรองราคาประเมิน ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท ค่ารับรองฉบับละ 10 บาท ค่าพยานคำขอเรื่องละ 20 บาท ค่ามอบ (ถ้ามี) เรื่องละ 20 บาท

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด ความรู้ คู่บ้าน


โพสต์ล่าสุด