เมนู

6 ข้อสำคัญ เข้าใจฮวงจุ้ยอย่างไม่งมงาย

ฮวงจุ้ยดี มีเหตุผล

เรียนรู้ศาสตร์ฮวงจุ้ย เข้าใจอย่างถูกต้องไม่งมงาย

ฮวงจุ้ยดี ต้องมีเหตุผล หลักการข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญที่บ้านไอเดีย นำข้อมูลเรื่องฮวงจุ้ยมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบถึงสาเหตุ ที่มาที่ไป อย่างถูกต้อง เพราะแก่นแท้ของศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น เป็นศาสตร์แห่งความจริง อิงจากหลักเกณฑ์ของธรรมชาตินำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการอยู่อาศัย สามารถพิสูจน์หาเหตุผลได้ แต่ปัจจุบันฮวงจุ้ยกลับกลายเป็นเรื่องความเชื่อมากกว่าเหตุผล เป็นต้นเหตุให้เกิดการถกเถียงกันบ่อยครั้ง เพราะฉนั้นการศึกษาฮวงจุ้ยที่ดีนั้น ควรให้รู้ถึงที่มาที่ไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล ย่อมดีกว่าด้านความเชื่ออย่างแน่นอน

เนื้อหา : บ้านไอเดีย
ภาพประกอบ : HD Wallpaper

6 ข้อสำคัญ เข้าใจฮวงจุ้ยอย่างไม่งมงาย

1. ภูมิศาสตร์ต่างกัน ฮวงจุ้ยต่างกัน : ฮวงจุ้ยเป็นตำราจีนโบราณ ผู้คิดค้นตำรามุ่งเน้นการนำหลักฮวงจุ้ยมาใช้งานกับพื้นที่ประเทศจีนเป็นหลัก โดยอ้างอิงทิศทางลม แสงแดด รวมทั้งสภาพภูมิศาสตร์โดยรวม ทั้งภูเขา พื้นดิน แหล่งน้ำ แต่ปัจจุบันศาสตร์ฮวงจุ้ยมีความนิยมนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ผู้ใช้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศจีนจึงจำเป็นต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม มองที่แก่นของศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นหลัก เพราะหากหยิบยกทฤษฏีมาใช้งานโดยตรง จะไม่สามารถทำได้ เพราะเหตุปัจจัยของสถานที่แตกต่างกัน

2. ลักษณะการใช้งานต่างกัน ฮวงจุ้ยต่างกัน : ลักษณะการอยู่อาศัยมีหลายประเภท บางท่านสร้างอาคารบ้านเรือน เพื่อสำหรับอยู่อาศัย บางท่านสร้างเพื่อไว้เป็นสำนักงาน , รีสอร์ท , โรงแรม , โรงงาน , โกดังเก็บของ , ศูนย์การค้า แต่ละรูปแบบจะให้ความสำคัญแตกต่างกัน ศาสตร์ของฮวงจุ้ยจึงไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ทั้งหมด ดั่งเช่นตัวอย่างหลักฮวงจุ้ยเรื่องทำเลที่ตั้งทางสามแพ่ง หากเป็นบ้านเรือนทั่วไปจะมองว่าไม่ดี แต่หากด้านการค้า ทางสามแพร่งบางตำแหน่งช่วยให้เกิดผลดียิ่งขึ้นครับ

3. วิถีชีวิตต่างกัน ฮวงจุ้ยต่างกัน : กฏเกณฑ์สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตแต่ละชุมชน มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การนำหลักฮวงจุ้ยมาใช้จึงจำเป็นต้องกลับมามองที่วิถีชีวิตในชุมชั้นนั้นๆเป็นองค์ประกอบร่วม เช่น ตำราฮวงจุ้ยจีนบอกไว้ว่า ที่ดินปากแคบก้นกว้างนั้นดี นั่นเป็นเพราะในอดีตระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศจีนจะดูกันที่หน้ากว้างของที่ดินเป็นหลัก หากแปลงที่ดินมีความกว้างมาก ยิ่งเสียภาษีมาก ซึ่งหากที่ดินแปลงดังกล่าวมีก้นแคบ ย่อมเป็นการเสียผลประโยชน์ด้านภาษี ในทางกลับกัน ที่ดินของใครหน้ากว้างแคบเสียภาษีน้อยกว่า ถึงแม้ว่าภายในจะมีความกว้างมากก็ตาม ตัวอย่างดังกล่าวจึงไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับประเทศอื่นๆได้ เพราะระบบการจัดเก็บภาษีแตกต่างกัน แต่ควรนำแก่นของฮวงจุ้ยมาประยุกต์ใช้แทน ซึ่งก็คือหลักของลมและน้ำนั่นเองครับ และหากนำหลักของลมมาพิจารณ์ลักษณะแปลงที่ดิน ที่ดินหน้ากว้างก้นแคบ กลับได้รับพลังงานลมที่ดีกว่าที่ดินปากแคบก้นกว้างอีกด้วยครับ

4. ฮวงจุ้ยกับความรู้สึก : แม้จะจัดฮวงจุ้ยมาดีมากเพียงไร แต่หากผู้อยู่อาศัยไม่มีความรู้สึกชื่นชอบ ผลที่ได้นั้นอาจกลายเป็นผลด้านลบทางจิตใจ ในทางกลับกันแม้ตามตำราฮวงจุ้ยจะบอกไว้ว่า แบบดังกล่าวไม่ดี แต่ผู้อยู่อาศัยกลับชื่นชอบ ผู้อยู่อาศัยสัมผัสได้ถึงพลังงานของการอยู่อาศัยที่ดี ฮวงจุ้ยที่ดีจึงต้องดูกันเป็นรายบุคคล ดูกันเป็นกรณี ทฤษฎีสามารถนำมาเป็นหลักพื้นฐานได้ แต่จะไม่สามารถบอกรายละเอียดได้อย่างเจาะลึกว่า จะเหมาะกับสถานที่ดังกล่าวหรือไม่

5. ข้อจำกัดของฮวงจุ้ย : ศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก บ้านบางหลังมีความจำเป็นบางอย่างที่ไม่สามารถทำตามกฏเกณฑ์ของฮวงจุ้ยได้ เช่น บ้านขนาดเล็กมาก การจัดผังภายในทำได้ยาก ความจำเป็นบางอย่างทำให้ไม่สามารถอิงตามฮวงจุ้ยได้ จำเป็นต้องอิงตามหลักการอยู่อาศัยแบบพอเพียง แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถทำตามฮวงจุ้ยได้เลย ทำเท่าที่พอจะทำได้ เช่น การจัดบ้านให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดอยู่เสมอ มีแสงสว่างเข้าถึงอย่างเพียงพอ เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้บ้านน่าอยู่และดีต่อฮวงจุ้ยครับ

6. ถามหาเหตุผล : ศาสตร์ของฮวงจุ้ยสืบทอดกันมาเนิ่นนาน เป็นศาสตร์ที่อิงหลักการของวิทยาศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ หลักของธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟ หลายๆตำรามักใช้กุศโลบายแทนการบอกตรงๆ เมื่อวันเวลาผ่านไปหลายยุคหลายสมัย ส่งผลให้ข้อเท็จจริงได้สูญหายไปด้วย จึงเหลือเพียงความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมา การนำหลักฮวงจุ้ยมาใช้งานในทางที่ถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผลนั้น จึงควรหาเหตุผลว่าเหตุใดจึงห้าม เหตุใดจึงแนะนำให้ทำ จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้เข้าใจหลักฮวงจุ้ยมากยิ่งขึ้นครับ

ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่ดีมาก ศาสตร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับการอยู่อาศัย ทั้งงานตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรมย์ การก่อสร้าง หรือแม้แต่การค้าขาย ทำธุรกิจ ฮวงจุ้ยมีบทบาทสำคัญไม่น้อย แต่ปัจจุบันศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยผู้คนนำไปใช้ตามหลักความเชื่อมากกว่าหลักความจริง บ้านไอเดียเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความชุดนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจเรื่องฮวงจุ้ย ได้ศึกษากันอย่างเป็นเหตุ เป็นผล มุ่งเน้นการหาที่มาที่ไปของคำสอน เพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เพราะหากเราไม่รู้ที่มาของเหตุผล อาจนำหลักฮวงจุ้ยข้อดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดได้เช่นกันครับ http://credit-n.ru/business-kredit.html http://www.tb-credit.ru/return.html

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด ฮวงจุ้ยบ้าน


โพสต์ล่าสุด