เมนู

คนรักสุขภาพถูกใจสิ่งนี้ สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิดคดีอาญา

สูบบุหรี่ในบ้าน มีความผิดทางอาญา

คนไม่แพ้ควันบุหรี่ ไม่อาจจะเข้าใจความรู้สึกของผู้แพ้ได้” นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้รักสุขภาพอย่างยิ่งครับ กับ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ได้ออกประกาศควบคุมการสูบบุหรี่ โดยมีผลบังคับใช้หลังประกาศทันทีใน 90 วัน ส่วนผู้ที่สูบบุหรี่ นี่อาจเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ตั้งใจลด ละ เลิกบุหรี่อย่างจริงจัง และคิดถึงผลกระทบสุขภาพคนรอบข้างมากขึ้น หรือหากไม่คิดถึงใครเลยก็ย่อมต้องคิดถึงสุขภาพปอดของตนเอง

ข้อมูลข่าว : กรุงเทพธุรกิจ

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กล่าวภายในการประชุมวิชาการบุหรีกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 “Tobaco and Lung Health”ว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2562 จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศ 90 วัน จึงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ส.ค.2562 โดย พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเน้นการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริมครอบครัว และคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลต่างๆ โดยในส่วนของความรุนแรงในครอบครัว กำหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นการกระทำใด ๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระทำต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียงของบุคคลในครอบครัว ซึ่งครอบครัวมี 3 ลักษณะ คือ ตามสายโลหิต ตามพฤตินัย/นิตินัย และบุคคลที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

นายเลิศปัญญา กล่าวอีกว่า ในส่วนของการสูบบุหรี่ในบ้านของบุคคลในครอบครัวจะส่งผลเสีย คือ

1.ทำให้สัมพันธภาพครอบครัวเริ่มลดลง เพราะลูก เมียไม่อยากที่จะเข้าใกล้ หรือลูกเกิดพฤติกรรมเลียนแบบด้วยการสูบบุหรี่

2.เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่แล้วจะเกิดอาการหงุดหงิด ก้าวร้าวด้วยท่าทางและวาจา นำสู่การก่อความรุนแรงทางกายหรือจิตใจ

3.คนในบ้านได้รับควันบุหรี่มือสองและมือสาม ซึ่งในกรณีนี้หากคนในบ้านได้รับผลกระทบ โดยเกิดปัญหาสุขภาพและยืนยันได้ว่าเกิดจากการได้รับควันบุหรี่

ตาม พ.ร.บ.ใหม่นี้จะถือว่าผู้ที่สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิดในฐานของการก่อความรุนแรงในครอบครัว เพราะทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของคนในครอบครัว อาจจะต้องขึ้นศาลเพื่อพิจารณาความผิด 2 ศาล คือ ศาลอาญา กรณีที่มีการทำร้ายทางกาย ได้รับโทษตามกฎหมายอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งให้คุ้มครองคนในครอบครัวและสั่งบังคับให้ผู้ที่สูบบุหรี่และทำให้เกิดปัญหาในบ้านเข้ารับการบำบัดและเลิกบุหรี่ เพื่อไม่ให้ทำพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงอีก

ว่าแต่ว่า… กรณีเพื่อนบ้านสูบบุหรี่ และกลิ่นบุหรี่โชยมาถึงบ้านของเรา จะมีผลด้วยหรือไม่ หากมีผลด้วย ย่อมถูกใจผู้แพ้บุหรี่จำนวนไม่น้อย เพราะบ่อยครั้งที่แฟนเพจบ้านไอเดีย ได้เข้ามาปรึกษาผู้เขียนว่า จะทำอย่างไรดี เพื่อนบ้านสูบบุหรี่นอกระเบียงทุกวัน และระเบียงดังกล่าวก็อยู่ติดกับห้องนอนเสียด้วย ซึ่งกลิ่นบุหรี่เป็นมลพิษขนาดเล็ก เป็นการยากมากที่จะป้องกันได้ คงต้องอาศัยเครื่องฟอกอากาศมาฟอกมลพิษออก แต่หาก พรบ.นี้ มีผลกับครอบคลุมถึงเพื่อนบ้าน งานนี้ผู้ติดบุหรี่ คงถึงเวลาเลิกอย่างจริงจังแล้วหละครับ ไม่เพื่อใคร ก็เพื่อสุขภาพของเราเองครับ http://credit-n.ru/business-kredit.html http://www.tb-credit.ru/kredit-online.html

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด ข่าว กิจกรรม


โพสต์ล่าสุด